Der det er forhold til å bygge et renseanlegg basert på infiltrasjon, vil dette svært ofte være en gunstig renseløsning for anleggseier både etableringsmessig og med hensyn til drift.  Enten som et rent infiltrasjonsanlegg, eller f. eks med en biologisk forbehandlingsenhet.

Infiltrasjon kan også være en fin avslutning som en etterpolering etter et minirenseanlegg, og noen ganger er dette eneste mulige resipient for det rensede avløpsvannet fra minirenseanlegget.

Selv i mer finkornede og tyngre masser som man ikke naturlig forbinder med infiltrasjon, vil man kunne benytte som etterpolering for minirenseanlegg, f. eks som en jordhaugsinfiltrasjon med en sandkile på det eksisterende matjordlaget.

Renset avløpsvann har høyere infiltrasjonskapasitet enn avløpsvann som kun er slamavskilt, og det øvre matjordlaget har normalt høyere vannledningsevne og høy rensegrad med hensyn til stor aktivitet av mikroorganismer.

Lokal forskrift i kommunene stiller normalt krav til at renseanlegg basert på infiltrasjon foretrekkes der forholdene tillater dette.

En grunnundersøkelse gjennomføres for kunne prosjektere en renseløsning basert på infiltrasjon i stedlige masser.

Ved å prosjektere en renseløsning som ivaretar de lokale interesser som eget og naboens grunnvann/drikkevann, og lokale friluftsformål som f. eks bade og fiskeinteresser,  vil man som oftest også tilfredsstille forurensingsforskriftens utslippskrav.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

(Forurensingsforskriften § 12.10.)

Scroll to Top