Minirenseanlegg

Tester og godkjenninger.

Minirenseanlegg som selges på markedet i Norge skal ha Teknisk Godkjenning etter NS-EN-12566-3 gjennomført på
Sintef Byggforsk. I tillegg skal anlegget ha dokumentert renseevne innenfor norske utslippskrav, gjennomført av en
akkreditert testinstans. Rensetester som går over 38 uker hvor anlegget gjennomgår en kontinuerlig rensetest, blant
annet med 50 % overbelastning, bør gi et godt bilde av renseevnen. Minirenseanlegg som har gjennomført en slik 38
ukers rensetest etter norske utslippskrav, bør normalt klare rensekravet under normale driftsforhold. Det er viktig å
lese driftsinstruks for minirenseanlegget.

Fordeler

Minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye rensekrav og der det er vanskelig å få til
infiltrasjonsanlegg. Minirenseanlegg krever lite areal, og de kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller som en
nedgravd løsning.

Ulemper

Høyere driftskostnader enn for infiltrasjonsanlegg. I blant kan enkelte minirenseanlegg ha redusert renseeffekt og
høyt innhold av suspendert stoff /slamflukt. I en del tilfeller hvor det settes krav til for eksempel bakterierensing
eller nitrogenrensing vil det være nødvendig med etterpolering av renset avløpsvann for at rensekravet skal
tilfredsstilles.

Etterpoleringsløsninger for minirenseanlegg

Der det stilles ekstra kra til lave utslipp på grunn av friluftsinteresser som bading og fiske, annen turistvirksomhet,
eller drikkevannsinteresser, kan man ved hjelp av etterpoleringsløsninger tilfredsstille lokale utslippskrav ved
minirenseanlegg.
Det finnes en del forskjellige etterpoleringsløsninger, men av respekt for alle og for å være nøytrale fokuserer vi her
på etterpolering ved infiltrasjon i stedlige masser.

Infiltrasjon er en svært driftssikker og trygg etterpoleringsløsning, som gjerne også er konkurransedyktig i pris. Hvis
man tenker på tryggheten det skaper i forhold til lave utslipp, er kanskje dette den etterpoleringsløsningen som
oftest gir mest igjen i forhold til investering. Dessuten fungerer dette også som en resipient, slik at man kan slippe å
grave lange utslippsgrøfter for å finne en bekk med års-sikker vannføring eller drenering som kan godkjennes for et
utslipp av renset avløpsvann.

Redusert areal for infiltrasjon som etterpolering av avløpsvann som har gjennomgått en renseprosess i forhold
til organisk stoff. Avløpsvann som har gjennomgått en biologisk forbehandling, eller renseprosess hvor det er renset
>90 % rensegrad på BOF5, har normalt ikke behov for mer enn fra 1/3 til 1/5 av infiltrasjonsarealet ved tradisjonell
infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann. Ved et så betydelig redusert arealkrav, vil man i de fleste tilfelle ha plass til
dette. Man kan bygge slike renseløsninger basert på infiltrasjon ved nær sagt de fleste typer løsmasser ved å tilpasse
dette med grunne infiltrasjonsbed eller jordhaugsinfiltrasjon som prosjekteres etter lokale løsmasseforhold.

Normal rensegrad i infiltrasjonsanlegg er 99,99 % på TKB. (termotolerante Koliforme Bakterier). Infiltrasjonsanlegg
og da særlig finkornede løsmasser har også en svært god tilbakeholdelsesevne på virus.

Andre aktuelle etterpoleringsløsninger Det finnes som nevnt flere andre aktuelle etterpoleringsløsninger, og
generelt er vår mening at det tryggeste er løsninger som fungerer ved gravitasjon og ikke er avhengig av teknisk
funksjon for at man skal være mest mulig sikker på at de alltid er i funksjon.

Noen eksempler på minirenseanlegg

Wallax

Kjemisk minirenseanlegg som kan leveres med en biologisk etterpoleringsenhet (bildet til høyre)

Klargäster

Kjemisk/biologisk minirenseanlegg

Eksempler på minirenseanlegg med egen slamavskiller før renseenheten.

Odin maskin

Slamavskiller til venstre og kjemisk/biologisk renseenhet til høyre

WehoMini

Slamavskiller til høyre og kjemisk/biologisk renseenhet til venstre.

Scroll to Top