Våtmarksfilter


Et våtmarksfilter(konstruert våtmarksfilter) består av slamavskiller etterfulgt av forfilter (biofilter)
med vertikal strømning og et konstruert våtmarksfilter med horisontal strømning.

Fordeler

Anleggene kan etableres på lokaliteter uten infiltrasjonsmuligheter. Løsningen er driftsekstensiv og
krever lite tilsyn. Lang oppholdstid for avløpsvannet gir jevne og høye renseeffekter.
På steder hvor det settes strenge renskrav til utslipp, for eksempel strenge krav til utslipp av
bakterier eller nitrogen, er våtmarksfilter en aktuell løsning som kan benyttes der infiltrasjon
vanskelig lar seg anvende.

Ulemper

Våtmarksfilter for et hus og få hus konkurrerer normalt ikke prismessig med infiltrasjonsanlegg og
minirenseanlegg. Løsningen krever mye tilgjengelige arealer.

Konstruert våtmarksfilter er mest kjent som en hovedrenseløsning som benyttes sammen med en
biologisk forbehandling hvor organisk stoff fjernes i et biofilter, og fosfor bindes med kalk i
våtmarksfilteret. Dette er en renseløsning hvor man har svært høy og ikke minst trygg rensegrad
både på fosfor og smittestoffer. De opprinnelige løsningene som er beskrevet i VA-Miljøblad nr. 49
Våtmarksfilter, bygges som et bed i et tett basseng kan være plasskrevende på en boligtomt,
samtidig som det er en relativt kostbar løsning. Det har imidlertid blitt bygget forsøksanlegg med
gode renseresultater, hvor våtmarksfilter av redusert størrelse er plassert i tank.

Dersom man ønsker å vurdere en slik renseløsning er det fornuftig å søke råd mht til hva dette vil
utgjøre av krav til plass og kostnader. Dersom det er ønskelig å vite mer om dette kan vi bidra med
det.

Våtmarksfilter som etterpolering etter minirenseanlegg.
Våtmarksfilter som etterpolering ved oppstrømsfilter i tank er siden 2007 en utprøvd
etterpoleringsløsning etter minirenseanlegg.

Både infiltrasjonsbed og våtmarkstank er eksempler på etterpoleringsløsninger som kan fungere med
kun gravitasjon etter minirenseanlegg, noe som skaper høy driftssikkerhet. Etterpoleringsanlegget
fungerer da uten bistand fra pumper eller annet teknisk utstyr.
Ved en kombinasjon av disse to etterpoleringsløsningene kan man ved riktig utnytting av stedlige
masser og oppbygging av infiltrasjon/jordhaugsinfiltrasjon, oppnå sikre utslipp på 0-nivå av
smittestoffer mot grunnvannsnivået. På større etterpoleringsanlegg bør både våtmarksfilter og
infiltrasjon bygges med pumpeløsninger, men kan ha nødsystem som kan fungere med gravitasjon.
Våtmarksfilter har som hovedrenseløsning normalt en rensegrad på 99,99 % på TKB. Brukt som
etterpolering har våtmarksfilter en rensegrad på smittestoffer som er litt lavere, og vil også være noe
lavere enn infiltrasjon eller jordhaugsinfiltrasjon

Scroll to Top