Prosjektering

Dersom prosjekteringen gjelder en form for infiltrasjonsløsning , foretas en grunnundersøkelse for å
skaffe nødvendig informasjon for dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av infiltrasjonsanlegg.
På bakgrunn av blant annet kornfordelingsanalyser, infiltrasjonstester, dybde til grunnvann, og
terrengets utforming og helningsgrad der anlegget skal ligge, kan man dimensjonere og prosjektere
et infiltrasjonsanlegg. Løsningen vil variere med blant annet rensekrav, noe som gjerne også vil være
av de data man samler ved en grunnundersøkelse.
Dersom det ikke er forhold for infiltrasjon, vil det ut fra resipientforhold være naturlig å se på
minirenseanlegg som er tipasset de utslippskrav som gjelder f eks i forhold til drikkevann, og lokale
terreng og resipientforhold.
Ved høye krav til rensegrad på hygiene kan en løsning med et våtmarksfilter som hovedrenseløsning
eller etterpolering etter et minirenseanlegg være aktuelt.
Ut fra de anlegg som tilfredsstiller utslippskravet vil den totale økonomien med hensyn til etablering
og drift naturlig være den viktigste vurderingen i samarbeid med anleggseier.

Scroll to Top