Utslippssøknader

Utslippssøknaden skal omhandle den renseløsningen som man kan dokumentere tilfredsstiller Forurensingsforskriften, Lokal forskrift og lokale forhold som drikkevannskilder og friluftsinteresser, uavhengig av produsent.

Prosjektering og valg av renseløsning ligger til grunn for en utslippssøknad.

Scroll to Top