Infiltrasjonsanlegg

Infiltrasjonsanlegg anbefales i følsomme og normale områder, fordi dette er en driftssikker løsning
som renser svært godt, og i mange tilfeller vil infiltrasjon være rimeligste løsning for å tilfredsstille
kommunens krav til rensing av avløpsvann.

Dersom du er usikker på om det kan være mulighet for infiltrasjon for ditt avløp, kan du ta kontakt
med din kommune, eller ringe oss på 98255862, eller sende en mail til arne@gerhardsen.com med
spørsmål og adresse eller gnr/bnr. Det koster selvsagt ikke noe å gi enkle råd ut fra det vi kan
vurdere av grunnforholdene etter det du selv forteller, sammen med en enkel vurdering ut fra
løsmassedatabasene.

For å avklare endelig om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og
vurdering av forurensningsmessige konsekvenser av et firma med nødvendig hydrogeologisk
kompetanse, der vi er en av dem som kan bidra med dette.

Der det er forhold med stedlige løsmasser som er tilpasset bruk i et renseanlegg basert på
infiltrasjon, vil dette som nevnt svært ofte være en gunstig renseløsning for anleggseier både
etableringsmessig og med hensyn til drift. Enten som et rent infiltrasjonsanlegg, eller f. eks etter en
biologisk forbehandlingsenhet.

Infiltrasjon kan også være en fin avslutning som en etterpolering etter et minirenseanlegg, og enkelte
ganger er dette eneste mulige resipient for det rensede avløpsvannet fra minirenseanlegget.

Selv i mer finkornede og tyngre masser som man ikke naturlig forbinder med infiltrasjon, vil man
kunne benytte som etterpolering for minirenseanlegg, f. eks som en jordhaugsinfiltrasjon med en
sandkile på det eksisterende matjordlaget.

Renset avløpsvann har høyere infiltrasjonskapasitet enn avløpsvann som kun er slamavskilt, og det
øvre matjordlaget har normalt høyere vannledningsevne og høy rensegrad med hensyn til stor
aktivitet av mikroorganismer i det øvre jordlaget.

Lokal forskrift i kommunene stiller normalt krav til at renseløsning basert på infiltrasjon foretrekkes
der forholdene tillater dette.
Renseanlegg skal bygges etter VA-Miljøblad nr 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.

En grunnundersøkelse gjennomføres for kunne prosjektere en renseløsning basert på infiltrasjon i
stedlige masser.

Hva omfatter en grunnundersøkelse?

 Klarlegging av jordmassenes dannelsesmåte. Er den klarlagt, har en normalt også
klarlagt mye om jordmassenes lagdeling i grunnen
 Kornstørrelsesfordeling og lagringsfasthet
 Berggrunn og oppsprekningsgrad. Jorddekke over fjell
 Grunnvann. Hvordan dannes grunnvannet og hva betyr nydannelse av grunnvann for
grunnvannsnivået
 Sigevann. Vil sigevann gi et temporært hengende grunnvann?
 Klarlegging av hvordan vann strømmer i jord
 Lokale forhold
 Potensielle forurensingskonflikter
 Etter at man har samlet dette og noe annen info vil man ha et grunnlag for å
prosjektere en renseløsning basert på infiltrasjon i stedlige løsmasser.
Bruk av informasjon fra grunnundersøkelsen til prosjektering

Ved å prosjektere en renseløsning som ivaretar de lokale interesser som eget og naboens
grunnvann/drikkevann, og lokale friluftsformål som f. eks bading og andre friluftsinteresser, vil man
som oftest også tilfredsstille forurensingsforskriftens utslippskrav.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og
plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet.

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet,
løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

(Forurensingsforskriften § 12.10.)

Eksempel på infiltrasjonsbed på 80 cm dybde med selvfallsrør og hesteskoisolasjon

Prosjektering

En prosjektering starter med å kartlegge hvilke muligheter, utslippskrav og selvsagt ønsker den
kommende anleggseier har til tiltaket.

Dersom prosjekteringen gjelder en form for infiltrasjonsløsning , foretas en grunnundersøkelse for å
skaffe nødvendig informasjon for dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av infiltrasjonsanlegg.

På bakgrunn av blant annet kornfordelingsanalyser, infiltrasjonstester, dybde til grunnvann, og
terrengets utforming og helningsgrad der anlegget skal ligge, kan man dimensjonere og prosjektere
et infiltrasjonsanlegg. Løsningen vil variere med blant annet rensekrav, noe som gjerne også vil være
av de data man samler ved en grunnundersøkelse.

Dersom det ikke er forhold for infiltrasjon, vil det ut fra resipientforhold være naturlig å se på
minirenseanlegg som er tipasset de utslippskrav som gjelder f eks i forhold til drikkevann, og lokale
terreng og resipientforhold.

Ved høye krav til rensegrad på hygiene kan en løsning med et våtmarksfilter som hovedrenseløsning
eller etterpolering etter et minirenseanlegg være aktuelt.

Ut fra de anlegg som tilfredsstiller utslippskravet vil den totale økonomien med hensyn til etablering
og drift naturlig være den viktigste vurderingen i samarbeid med anleggseier.

Scroll to Top