Andre renseløsninger

Gråvannsrenseanlegg.

Ved bruk av kildeseparerende renseløsninger benyttes som kjent renseanlegg for gråvann, hvor
svartvann går til for eksempel et biologisk toalett, fordrenningstoalett eller tett tank.

Kildeseparerende renseløsninger kan benyttes både for bolig og hytter.

I noen kommuner kan man ut fra Lokal forskrift kun benytte renseanlegg for gråvann på hytter, og
biotoalett, forbrenningstoalett eller tett tank på svartvann.

Først og fremst gjelder dette for å sikre sårbare områder mot utslipp av smittestoffer som vesentlig
kommer fra svartvannet.

Infiltrasjon vil her som ellers foretrekkes der det er forhold for en renseløsning basert på infiltrasjon.

Som renseløsning for gråvann er biofilter etter VA-Miljøblad nr 60 en vanlig løsning.

Biofilter kan gjerne kombineres som en forbehandling for infiltrasjon hvor man da kan redusere
infiltrasjonsarealet på grunn av betydelig lavere innhold av organisk stoff.

Det skal spesielle renseløsninger til for å holde liv i biologien når det ikke er folk på hytta, derfor
settes det gjerne ekstra krav til kildeseparerende renseløsning.

Sandfilter er en renseløsning der man bygger en grøft som kan minne om en kunstig
infiltrasjonsgrøft med et drenslag og drenering i bunnen av grøfta. Denne renseløsningen godkjennes
kun som gråvannsrenseløsning.

Det er verdt å merke seg at det ikke er alle steder man har krav til kildeseparerende renseløsninger
på hytter. Men dersom man skal benytte renseløsning for samlet avløpsvann er det viktig med
hensyn til grunnvannskvalitet og urørt natur at man benytter renseløsninger som ikke skader
grunnvann eller friluftslivet i området.

Scroll to Top