Nøytral Fagkyndig

Forurensingsforskriften setter krav til at dokumentasjon av infiltrasjon som renseløsning skal utføres av nøytral fagkyndig.

Med nøytral fagkyndig menes her et uavhengig foretak eller aktør, med hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse.

Flere kommuner anbefaler bruk av nøytral fagkyndig i andre sammenhenger, som f. eks. der tiltak kan komme i konflikt med drikkevannskilder, nærhet til vassdrag, eller i sårbare områder hvor det er behov for en helhetlig vurdering av området.

 

Nøytral fagkyndig som foretar grunnundersøkelsen og gir råd om valg av type renseløsning bør ideelt sett ha fokus på å etablere en renseløsning som er blant de best egnede ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukernes interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Scroll to Top